filipino

Mabuhay,

Malugod po namin kayong inaanyayahan na dumalo at sama sama nating sambahin ang ating Panginoong Hesus. Panalangin po namin ng mga Filipino dito sa Emmanuel Pentecostal Church na ang pagpapala ng ating Diyos ay suma inyo at sa inyong pamilya.

Mateo 11:28

Magsiparito sa akin, kayong lahat na na nangapapagal at nangabibigatang lubha, at kayo'y aking papagpapahingahin.
Filipino Leader: Bro & Sis Nolito Doroin 778 237 0435 jd_lista@yahoo.com

Ass. Leader: Bro & Sis Eric Pizarro 778 881 6744 enricpiz@shaw.ca

Secretary/Treasurer: Sis Benielinda Camalig 778 882 3048 bbcamlig@hotmail.com

Service Schedule: 7:30 pm Every Saturday at Ralf Reynolds hall